Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.


W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów (Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie) do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

O Programie

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
    •    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    •    osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:
    •    członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu;
    •    osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu

Czas trwania usług opieki wytchnieniowej

Usługi są realizowane do 31 grudnia 2021 r.

Zakres godzinowy usług oraz dni w usługa będzie świadczona będą ustalane z członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną.

 Planowana liczba godzin usługi na jednego uczestnika wynosi 200 godzin (limit może ulec zmniejszeniu w przypadku większej ilości osób korzystających z programu).


Zgłoszenie do Programu

Wymagane dokumenty:
    •    Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
    •    Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/osoby niepełnosprawnej.
    •    Klauzula RODO

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
Przed kwalifikacją do Programu Ośrodek będzie brał pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.
Pracownicy OPS w Skoczowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług opieki wytchnieniowej można zgłosić:
– elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– osobiście w siedzibie OPS przy ul. Morcinka 18 (punkt pierwszego kontaktu)
W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 853 34 52
Podstawa prawna Programu

Program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Dofinansowanie programu: 48.960,00 zł
Całkowita wartość realizacji programu: 48.960,00 zł