1 stycznia bieżącego roku ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami - świadczenia wspierającego wprowadzonego ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1429).

 

Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace--krok-po-kroku

 

UZYSKANIE ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W DWÓCH ETAPACH:

I. Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi:

 1. Złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
 2. Mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:
 • orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS: o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności o samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem, o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),
 • orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

 

II. Złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO ZESPOŁU w postaci:

 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego emp@tia lub
 • wersji papierowej.