Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 

 

 

Celem programu jest:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

Program skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu uczestnika w:

 • czynnościach samoobsługowych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wypełnianiu ról w rodzinie,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej oraz komunikowaniu się z otoczeniem.

  Gmina Skoczów zgodnie z zapisami Programu, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniać potrzeby:

 • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
 • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu a także przyznanymi środkami finansowymi.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; lub
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usług asystencji nie mogą wykonywać:

 • członkowie rodziny tzn. wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu a także pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem,
 • opiekunowie prawni,
 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

 

Wysokość środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Gminę Skoczów Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi 243 525,00 zł

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie OPS Skoczów przy ul. Morcinka 18 lub telefonicznie pod nr telefonu 33 853 34 52.