Obowiązek informacyjny arrow Projekt EFS 2015-2017
Projekt EFS 2015-2017 Drukuj Wyślij znajomemu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie od listopada 2015r. realizuje w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim i pozostałymi Gminami powiatu projekt pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem projektu realizowanego przez OPS w Skoczowie jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Skoczó.

 

Grupy docelowe:

Ośrodek w Skoczowie w ramach realizowanych działań wsparciem obejmuje następujące grupy uczestników-

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności osób pozostających bez pracy.

2. Rodziny objęte pomocą OPS w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Osoby z orzeczeniem stopniu niepełnosprawności (co najmniej 5 osób)

4. Osoby zakwalifikowane do III profilu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach projektu w Gminie Skoczów pomocą planuje się objąć grupę 60 osób - po 30 w każdym roku realizacji.

 

Działania:

Usługi aktywnej integracji realizowane w ramach kontraktów socjalnych. Planuje się podjęcie następujących działań

1. Spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i w ramach potrzeb z prawnikiem – ilość spotkań z poszczególnymi specjalistami będzie na bieżąco ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników oraz opiniami specjalistów. Rozbieżność potrzeb jak również konieczność udzielenia adekwatnego wsparcia będzie determinowała ilość spotkań poszczególnych uczestników ze specjalistami. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest do wszystkich uczestników projektu.

2. Stworzenie grupy wsparcia dla osób w wieku 55+ - w przypadku zrekrutowania osób wieku 55+ planuje się zorganizowanie dla tej grupy spotkań mających na celu podniesienie samooceny, wzbudzenie potrzeby wyjścia do środowiska, wzmocnienie motywacji do poszukiwania pracy – wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności osób pozostających bez pracy w wieku 55 +.

3. Stworzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych - planuje się zorganizowanie dla tej grupy spotkań mających na celu podniesienie samooceny, wzbudzenie potrzeby wyjścia do środowiska, wzmocnienie motywacji do poszukiwania pracy – wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych.

4. Przeprowadzenie szkoleń społecznych - ten rodzaj wsparcia skierowany jest do wszystkich uczestników projektu.

5. Przeprowadzenie Szkoły dla rodziców - wsparcie kierowane jest do rodzin objętych pomocą OPS w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób skierowanych przez psychologa nie objętych asystenturą rodzinną.

6. Skierowanie uczestników na szkolenia zawodowe, staże oraz organizacja PAI – zgodnie z opracowaną ścieżką reintegracyjną poszczególnych uczestników. Działania podejmowane w ramach tej formy wsparcia skierowane są do wszystkich uczestników. Skierowanie na poszczególne formy będzie wynikało z indywidualnej ścieżki reintegracji.

Powyższe działania nie stanowią katalogu zamkniętego. Podejmowane działania będą modyfikowane w zależności od potrzeb uczestników w oparciu o opinie specjalistów oraz pracowników socjalnych. W trakcie trwania projektu uczestnicy zostaną objęci pomocą materialną – wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych w zależności od indywidualnych potrzeb (I 2016 – XII 2017). Przez cały okres uczestnictwa w projekcie osoby będą objęte pracą socjalną. 

 

 
© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie