Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia konsultacji prawnych
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie konsultacji prawnych dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

Zamówienie podzielono na dwie części:
Część I. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” oraz mieszkańców obszarów objętych wsparciem.
Część II. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” oraz mieszkańców obszarów objętych wsparciem.


Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 09 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie  ul. Gustawa Morcinka 18 pok. nr 1
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz zostanie rozesłana do oferentów którzy odpowiedzieli na zapytanie do dnia 12 kwietnia 2019r.

 


  Pliki do pobrania:

 

 pdf.gif Zapytanie ofertowe prawnik.pdf

 pdf.gif Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy prawnik.odt

 pdf.gif Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków prawnik.doc

pdf.gif Załącznik nr 3 - Wykaz zaangażowanych osób.odt

pdf.gif Załącznik nr 4 - Wykaz usług oraz posiadanie aplikacji.odt

pdf.gif Załacznik nr 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.docx