Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia poradnictwa psychologicznego
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

Zamówienie podzielono na dwie części:
Część I. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” oraz mieszkańców obszarów objętych wsparciem.
Część II. „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” oraz mieszkańców obszarów objętych wsparciem.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie  ul. Gustawa Morcinka 18 pok. nr 1

Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz zostanie rozesłana do oferentów którzy odpowiedzieli na zapytanie do dnia 15 kwietnia 2019r.

 


  Pliki do pobrania:

 

 pdf.gif Zapytanie ofertowe poradnictwo psychologiczne.pdf

 pdf.gif Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy psycholog.odt

 pdf.gif Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków psycholog.doc

pdf.gif Załącznik nr 3 - Wykaz zaangażowanych osób.odt

pdf.gif Załącznik nr 4 - Wykaz usług.odt

pdf.gif Załacznik nr 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.odt