Projekt EFS 2009-2010

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  1. Sytuacja na rynku pracy

Gmina Skoczów jest gminą o charakterze miejsko-wiejskim. Liczba mieszkańców na koniec 2008r. wyniosła 25.677 osób z czego 14.541 osób w mieście i 11.136 osób w 10 sołectwach.        

Z danych PUP w Cieszynie z listopada 2008 roku wynika, iż 637 mieszkańców Gminy Skoczów to bezrobotni z czego 386 osób to kobiety. Osoby bezrobotne z naszej Gminy stanowią aż 14,44  % wszystkich osób pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim, same kobiety stanowią zaś 15,28% wszystkich zarejestrowanych kobiet. Ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w 2008 roku korzystało 227  rodzin osób, które są zarejestrowane w PUP w Cieszynie. 

Osoby bezrobotne będące klientami pomocy społecznej mają problemy z zaistnieniem na rynku pracy ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji, izolację, niechęć do zmian. W gminie Skoczów można zauważyć również, iż zwiększa się liczba kobiet długotrwale bezrobotnych, z uwagi na mniejszą liczbę ofert pracy skierowaną do nich.

Długotrwałe pozostawanie tylko w kręgu własnej rodziny jest przyczyną zamknięcia się na środowisko, utratę motywacji do podjęcia pracy, dokształcania.

 Bezrobotni ci z biegiem czasu wyłączają się całkowicie z życia społecznego, często izolują się a sytuacja finansowa i społeczna ich rodzin staje się coraz gorsza. Również sytuacja zdrowotna osób bezrobotnych pozostawia wiele do życzenia – brak odpowiednich okularów, przerwane leczenie u specjalisty uniemożliwia zafunkcjonowanie na rynku pracy a nawet w  społeczeństwie.

 

 

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  2. Cel projektu

Dokonano analizy rynku pracy z której wynika, iż sytuacja nie uległa poprawie w stosunku do roku 2007 tj. z przed rozpoczęcia wdrażania projektu. Aktualne nadal więc są problemy jak i cele projektu.

 

         Problemami, które można wyszczególnić są:

 • niewystarczające kwalifikacje zawodowe osób korzystających z systemu pomocy,

 • deficyt kompetencji i umiejętności społecznych,

 • niska gotowość do pracy,

 • nieumiejętne ukierunkowanie rozwoju osobistego, rodzinnego i zawodowego.

   

   

Realizacja projektu przyczyni się do przezwyciężania w/w barier. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.

 

         Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:

 

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy społecznej,

 • zwiększenie ich kompetencji i umiejętności społecznych,

 • ukierunkowanie rozwoju zawodowego i osobistego zgodnie z predyspozycjami klientów.

 

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  3. Dla kogo

Grupą docelową projektu w 2009 roku będą 54 osoby natomiast w roku 2010 43 osoby – kobiety i mężczyźni – w wieku aktywności zawodowej. Osoby te są klientami pomocy społecznej i pochodzą z terenu gminy Skoczów. Grupa docelowa zostanie wybrana po uwzględnieniu aktualnych potrzeb poszczególnych beneficjentów, ich sytuacji rodzinnej i finansowej, na podstawie przeprowadzonej analizy wewnętrznej.

Rekrutacja beneficjentów będzie przeprowadzona z wykorzystaniem bazy danych OPS Skoczów. Do wyłonienia ostatecznej grupy docelowej zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która na podstawie przedstawionej przez pracownika socjalnego rekomendacji oraz ankiety dokona wyboru osób.

 

Kryteria naboru będą następujące:

 • kwalifikowalność zgodnie z wytycznymi PO KL,

 • poziom motywacji do zmian w kwestii zawodowej i społecznej,

 • sytuacja rodzinna.

   

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  4. Działania

W ramach projektu przewiduje się zawarcie i realizację 54 kontraktów socjalnych w roku 2009 i 43 w 2010, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. 

W ramach niniejszych kontraktów planuje się: 
 • Szkolenia:
 • trening interpersonalny,
 • aktywny na rynku pracy,
 • autoprezentacja.

Działanie to ma na celu podniesienie kompetencji życiowych beneficjentów, kształtowanie adekwatnej samooceny, a także  podniesienie kompetencji społecznych uczestników projektu. Na kurs planuje się skierowanie 20 osób w roku 2009 i 21 osób w 2010.

 • Kursy zawodowe w roku 2009 - 29 osób: 

  • kurs decupage - przeznaczony dla kobiet
  • kurs obsługi koparko-ładowarki - przeznaczony dla mężczyzn

 • Kursy zawodowe w roku 2010 - 21 osób - zostaną dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem osób które w 2009 roku skorzystają z innych form wsparcia – szczególnie społecznego jak i nowych beneficjentów.

  Kursy zawodowe mają dać uczestnikom projektu szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji a co za tym idzie możliwość otrzymania pracy zarobkowej.

W celu lepszego ukierunkowania rozwoju zawodowego beneficjentów, zwiększenia ich  kompetencji i umiejętności społecznych, każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z porad doradców:
 
 • psychologa
 • doradcy zawodowego
 • prawnika
 
   

W programie planuje się wypłacanie zasiłków pieniężnych dla uczestników  i inną pomoc związaną z realizacją kontraktów socjalnych. Wsparcie finansowe pozwoli na lepsze motywowanie grupy docelowej, w całości stanowi ono wkład własny projektodawcy.

UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI I PRACY SOCJALNEJ – W ramach kontraktu socjalnego szereg działań realizowanych będzie przez pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS. Działania te mają na celu podniesienie zdolności beneficjentów do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do ich rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego. Pracą socjalną zostanie objętych 54 uczestników projektu wraz z rodzinami w roku 2009 i 43 w roku 2010.

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  5. Założenia

W efekcie podjętych w projekcie działań planuje się uzyskanie następujących rezultatów:

W roku 2009

 •  Podpisanie 54 kontraktów socjalnych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu szkoleń miękkich,

 •   54 osoby otrzymają wsparcie finansowe,

 •   10 uczestników podejmie pracę.

 W roku 2010

 •  Podpisanie 43 kontraktów socjalnych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych,

 •  Uzyskanie przez osoby zaświadczeń o ukończeniu szkoleń miękkich,

 •   43 osoby otrzymają wsparcie finansowe,

 •   10 uczestników podejmie pracę.


Działania podjęte w projekcie umożliwią również uzyskanie następujących rezultatów miękkich:

 • Poprzez odbyte szkolenia miękkie beneficjenci projektu zwiększą swoje kompetencje i umiejętności społeczne, nabędą zdolność autoprezentacji,

 • Zatrudnienie doradcy zawodowego pozwoli ukierunkować rozwój zawodowy  grupy docelowej,

 • Zatrudnienie prawnika pozwoli na wzrost świadomości prawnej beneficjentów,
 • Zatrudnienie psychologa pozwoli na wzrost samooceny beneficjentów, pomoże również w rozwiązywaniu problemów jak i lepszym motywowaniu ich do podjęcia pracy,

 • Uczestnictwo w projekcie pozwoli klientom OPS na przełamanie niechęci do pracy i ograniczy poczucie bezradności.

   

Praca socjalna prowadzona w ramach projektu pozwoli na:

 • Zwiększenie motywacji do pracy uczestników projektu,

 • Podniesienie poziomu kreatywności i aspiracji zawodowych,

 • Nabycie umiejętności organizacji czasu własnego,

 • Podniesienie gotowości do pracy.

   

Wskazane rezultaty pozwolą na realizację celów szczegółowych projektu a co za tym idzie  celu ogólnego.

 

 

plakat_min.jpg

 

"STARTUJ Z ROZMACHEM
- aktywni zawodowo i społecznie
w Gminie Skoczów"
2009-2010

 


  6. Zespół

W celu sprawnej realizacji projektu Zarządzeniem nr 0151-108/08 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 30.04.2008 r. został powołany zespół projektowy. Zespół projektowy odpowiedzialny jest za właściwe wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W skład Zespołu wchodzą:

 

1. Jolanta Kłusek - Zastępca Kierownika OPS w Skoczowie.

Zakres zadań:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu, w szczególności kontrola merytoryczna realizacji kontraktów socjalnych,
 • odpowiedzialność za kontakty z mediami oraz promocję,
 • ewaluacja projektu,
 • zawieranie umów związanych z realizacją zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym.
2. Edyta Godziek - Kierownik Działu Administracji i Świadczeń OPS w Skoczowie.
Zakres zadań:
 • koordynowanie realizacji projektu,
 • monitorowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i harmonogramem oraz reagowanie i nanoszenie niezbędnych poprawek do projektu,
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność,
 • odpowiedzialność za kontakty z Instytucją Wdrażającą,
 • dbałość o promocję projektu, konsultowanie projektów materiałów promocyjno–informacyjnych,
 • przygotowywanie przetargów i sprawdzanie zgodności realizacji projektu z PZP,
 • dbałość o koordynację spotkań realizowanych w ramach projektu,
 • zawieranie umów związanych z realizacją zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym.

3. Beata Zbijowska – Kobielusz - Główny Księgowy OPS w Skoczowie.

Zakres zadań:

 • księgowanie i rozliczanie projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • współpraca z koordynatorem projektów w zakresie dbałości o poprawność finansową realizacji i rozliczenia projektu.

4. Joanna Kasprzyca - Pracownik działu finansowo-księgowego

Zakres zadań:

 • naliczanie i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
 • dokonywanie przelewów,
 • rozliczanie projektu.

5. Grzegorz Sobel - Informatyk

Zakres zadań:

 • obsługa strony internetowej.

6. Pracownicy socjalni

Zakres zadań:

 • kompletowanie informacji o uczestnikach projektu,
 • reagowanie na potrzeby zgłaszane przez beneficjentów ostatecznych,
 • realizacja kontraktów socjalnych.