W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów (Ośrodek pomocy Społecznej w Skoczowie) do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

O Programie
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2021  zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym , ogranicza skutki niepełnosprawności oraz stymuluje osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności i umożliwia realizowanie prawa do niezależnego życia, przeciwdziała dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwia uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, zwiększa wsparcie świadczone przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program skierowany jest:
do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (dalej zwane usługami asystenta) są dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą polegać, w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym przez dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub 
z placówki oświatowej.

Osoba niepełnosprawna – uczestnik Programu ma decydujący wpływ na rodzaj podejmowanego działania.
Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi asystenta.
Usługi asystenta przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.  O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń. Pracownicy OPS w Skoczowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług asystenta można zgłosić:

  • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie OPS przy ul. Morcinka 18 (punkt pierwszego kontaktu)

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 853 34 52.

Kto może świadczyć usługi asystenta?
a) Osoba niepełnosprawna  lub jej opiekun może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.
b) Należy posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
c) Należy posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, udzielanie bezpośredniej pomocy, opieki osobom niepełnosprawnym.

Uwaga! Osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego nie muszą spełniać wymagań określonych w punktach b i c.

Ważne! Asystent świadczący usługę na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia musi posiadać zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi.

Usług asystenta nie mogą wykonywać członkowie rodziny, opiekunowie prawni i osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. 

Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) do członków rodziny zalicza się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło  25  rok  życia  legitymujące  się  orzeczeniem  o znacznym  stopniu niepełnosprawności,  jeżeli  w związku  z tą  niepełnosprawnością  przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,  o którym  mowa  w ustawie  z dnia  4 kwietnia  2014r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.  z2017  r.  poz.  2092  oraz  z  2019  r. poz. 1818); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką  opiekuna  prawnego,  dziecka  pozostającego  w związku  małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Czas trwania usług asystenta.
Usługi asystenta są realizowane do 31 grudnia 2021 r.
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 - 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.
Planowany limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne ze wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy)  wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Łącznie liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Planowana łączna liczba godzin wsparcia asystenta dla wszystkich uczestników programu wynosi 1600 godzin.
W godzinach realizacji usługi asystenta nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1976, z późn. zm.)

Podstawa prawna Programu
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie programu: 66.274,50 zł
Całkowita wartość realizacji programu: 66.274,50 zł