Obrazek przykładowy. Bez treści

Projekt wspłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

 

„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”


Gmina Skoczów – Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn „Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy i powiązany jest z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności obszaru Zawiśle i Bajerki z uwzględnieniem działań środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych opartych o samopomoc i wolontariat. Cel wspomagany będzie przez Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla społeczności obszarów objętych wsparciem.

W ramach projektu przewidziano szkolenia społeczne dla 30 osób, zawodowe dla 20 osób w oparciu o indywidualne ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej oraz płatny staż zawodowy szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 4 osób. Wszystkie osoby z obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika czy też doradcy zawodowego. W ramach PAL organizowane będą spotkania dla seniorów, spotkania promujące idee wolontariatu i samopomocy, spotkania prozdrowotne oraz zorganizowane zostaną tzw. zielone pikniki z rodzinnymi grami sportowymi gdzie w ramach współzawodnictwa przewidziano nagrody. Spotkania i inicjatywy organizowane będą przez zatrudnionego w tym celu animatora społecznego.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 295.851,37 zł wkład własny Gminy wynosi 15.571,13 zł całkowity koszt realizacji projektu wynosi 311.422,50 zł. Projekt będzie realizowany do 30 września 2020r.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami zespołu projektowego w OPS Skoczów pod numerem 33 853 34 52 wew. 222