Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

I.  POSIADANIE TYTUŁU PRAWNEGO
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
     1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
     2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu;
     3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
     4. Innym osobom mający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
     5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
     • domu pomocy społecznej,
     • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
     • schronisku dla nieletnich,
     • zakładzie poprawczym,
     • zakładzie karnym,
     • szkole, w tym szkole wojskowej
- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

II. KRYTERIUM DOCHODOWE
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2.862,19 zł
2) wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2.146,64 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszone przez Prezesa GUS 9 lutego 2024 r. (wynosi: 7.155,48 zł).

 

III. KRYTERIUM POWIERZCHNIOWE
     • Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych osób.
Przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia normatywna jest przekroczona ale nie więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Ustawowo określona powierzchnia lokalu, uprawniająca do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy nie może być większa niż:
35 m² + 30% = 45,50 m² dla osoby samotnej
40 m² + 30% = 52,00 m² dla 2 osób
45 m² + 30% = 58,50 m² dla 3 osób
55 m² + 30% = 71,50 m² dla 4 osób
65 m² + 30% = 84,50 m² dla 5 osób
70 m² + 30% = 91,00 m² dla 6 osób

Na każdą kolejną osobę przypada dodatkowo 5m² do powierzchni normatywnej.  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju decyduje zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wpisując to w orzeczeniu. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli na zamieszkałe osoby przypada więcej m2 powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego niż dopuszcza ustawa.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Organ przyznający dodatek ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu stwierdzenia czy dochody wskazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i w jego trakcie ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną ubiegającego się o dodatek. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
- ruchomości i nieruchomości;
- zasobów pieniężnych
 
Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.Wymagane dokumenty
     • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
     • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie o dochodach – załącznik),

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (oświadczenie o osiągniętym przychodzie i stawce podatkowej - załącznik),

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r. poz. 111). Od dochodu odliczane są kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych
osób.