"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023: nabór kandydatów do świadczenia usług

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. 

 

W roku 2023 Gmina Skoczów realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023” finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Planowana liczba osób biorących udział w Programie dla, których ogłoszono nabór to  2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

 

I. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania co do kwalifikacji

 

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. Inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

 

III. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 

Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym).

 

Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad pierwszą osobą niepełnosprawną to maksymalnie 37 godzin, natomiast w przypadku drugiej osoby niepełnosprawnej to maksymalnie 214 godzin na cały okres realizacji programu w 2023r. Wynagrodzenie to 33,40 zł kwota ubruttowiona za godzinę zegarową.

 

 Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:

 

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Przykładowe czynności usługowe:

 

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 •  wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,

 

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Uwaga:

 

 • Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać oraz sposobie jej udzielania oraz w takim czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
 • Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Wymagane dokumenty:

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 

 • Karty zgłoszeniowej kandydata na opiekuna,
 • Dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, itp.
 • Dokumentów poświadczających doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną,
 • Oświadczenia do celów ubezpieczeniowych ZUS,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (dla zatrudnionych),
 • Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (dla zatrudnionych),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany poniżej adres z dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej – edycja 2023”. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 884 650 300

 

 

Formularze i dokumenty do zapoznania się:

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 https://www.gov.pl/attachment/f0d737cd-c6cc-4e51-a37c-ec026a9bbe13