Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł .

 

Wniosek złożysz:

1. W formie papierowej
2. Elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia