INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SKOCZÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie przy ul. Morcinka 18, Pokój nr 1 w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie http://ops.skoczow.pl/ oraz w siedzibie OPS Skoczów.

Przed złożeniem dokumentów zalecana jest konsultacja z pracownikiem przyjmującym wniosek.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.)


Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
*Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.


Kto może otrzymać stypendium szkolne?
Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Skoczów:
• Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.


STYPENDIUM SZKOLNE
1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.
3. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, a także realizowanych przez szkołę wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia poza lekcyjne, itp.,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, przybory szkolne, tornister, plecak szkolny, strój galowy, strój na zajęcia wychowania fizycznego, obuwie sportowe, lektury szkolne, opracowania szkolne, atlasy, encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez szkołę, itp.,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (zwrot kosztów związany z dojazdem do szkoły poza miejscem zamieszkania), pobytu w internacie, bursie lub na stancji, opłaty za posiłki w stołówce szkoły lub internatu, inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę.
d) świadczenia pieniężnego, jeżeli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie uzna, na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. a - c, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt c, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. a - c nie jest celowe.


Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. a b, c, udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu imiennych oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki powinny zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane, natomiast dopuszcza się, udokumentowane wydatki za miesiące lipiec i sierpień będą uwzględnione do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego.


Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt d udzielane jest poprzez wypłatę świadczenia w formie pieniężnej, przy czym wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej stypendium do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne na dany rok szkolny Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.
Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie OPS Skoczów w postaci gotówki na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień 2019r.
- z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie;
- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa lub oświadczenie;
- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z PUP lub oświadczenie;
– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w objaśnieniach oraz w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm. ),


INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU
Wykaz dokumentów do ustalenia dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

 

OSOBA PRACUJĄCA
• Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

OSOBA BEZROBOTNA
• Potwierdzenie/oświadczenie figurowania w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
• Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

 

RODZINA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ OPS
• Oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy).

 

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE
• Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przyznaniu/przeliczeniu emerytury/renty.

 

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE
• Zaświadczenie z urzędu miasta, oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288zł (od dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne rolników). Wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego - niezależnie od faktu wydzierżawienia części lub całości gospodarstwa innej osobie.

 

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY
• Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika, a w przypadku braku tych dokumentów możliwe jest złożenie pisemnego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną.
• w przypadku świadczenia alimentów (bieżących) na rzecz innych osób należy dołączyć wyrok sądowy dotyczący wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem zapłaty lub zaświadczenie komornika

 

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA
• Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach lub oświadczenie.

 

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE ORAZ INNE DOCHODY
• Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
• Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.
• Oświadczenie dotyczące przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 528,00 zł x 5 x ilość członków rodziny.
• Informujemy, że otrzymanie ulgi podatkowej z urzędu skarbowego na dzieci stanowi dochód rodziny.

 

OSOBA PROWADZĄCA POZAROLINCZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
• Zasady ogólne lub podatek liniowy.
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. zasady ogólne, podatek liniowy.
Dokumenty niezbędne dla osób prowadzących w/w działalność:
- zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej należy dostarczyć zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości:
1) przychodu,
2) kosztów uzyskania przychodu,
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza (w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem),
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
6) należnego podatku,
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Dokumenty niezbędne dla osób prowadzących w/w działalność:
- należy dostarczyć dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
- należy dostarczyć zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania - należy złożyć pisemne oświadczenie w siedzibie OPS o uzyskanym dochodzie tj. (przychody pomniejszone o podatek dochodowy oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz wysokości opłaconych składek W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt oraz oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ponadto do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, świadczenia 500+, świadczenia Dobry Start 300+, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np.:
• całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia mienia wskutek powodzi, pożaru, kradzieży, klęski żywiołowej,
• śmierć jednego z rodziców.
• inne okoliczności powodujące nagłe obniżenie dochodów rodziny ucznia lub powstanie trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanegostypendium szkolnego.

 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620,00 zł. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Niniejsze pismo ma charakter informacyjny, zasady związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów.


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKU ORAZ KOMPLETOWANIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW INFORMACJI NA TEMAT STYPENDIÓW UDZIELA:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie,
ul. Morcinka 18
Pokój nr 10

Telefonicznie pod numerem 33 853 34 52 wew. 9