Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów (Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie) do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Gmina Skoczów uzyskała na realizację Programu środki finansowe w wysokości 34 680,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.

O Programie

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

  • w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (maksymalnie 240 godzin rocznie);
  • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy przez maksymalnie 14 dni w roku.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa“ – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie programu: 34.680,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 34.680,00 zł