Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, o które ubiegać mogą się osoby, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

  1. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

 

W związku z pobieraniem specjalnego zasiłku opiekuńczego osoba opiekująca się może zostać objęta ubezpieczeniem społecznym dlatego konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego osoby sprawującej opiekę.

 

 

 

Wniosek złożysz:

1. W formie papierowej
2. Elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia