Zaproszenie do składania wniosków do udziału w rządowym Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów (Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie) do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.
Gmina Skoczów uzyskała na realizację Programu środki finansowe w wysokości 88 128,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.


O Programie
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, sprawując nad nią całodobową opiekę.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Taka forma opieki obejmie m.in. pomoc w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu  lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu lokum,  w załatwianiu spraw urzędowych i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w  zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w
    ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.


Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu;
  2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.


Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w
pierwszej kolejności.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Czas trwania opieki wytchnieniowej

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Zakres godzinowy usług oraz dni w których usługa będzie świadczona będą ustalane z członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Planowana liczba godzin usługi na jednego uczestnika wynosi 240 godzin (limit może ulec zmniejszeniu w przypadku większej ilości osób korzystających z programu).
Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodzin czy opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają zagwarantowaną możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Samodzielnego wyboru osoby do świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze opiekuna wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usługi opieki wytchnieniowej.
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach
Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Pracownicy OPS w Skoczowie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.
Przed kwalifikacją do Programu Ośrodek będzie brał pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.

Zapotrzebowanie na świadczenie usług opieki wytchnieniowej można zgłosić:

  • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie OPS przy ul. Morcinka 18 (punkt pierwszego kontaktu)

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 853 34 52 nr wew. 9, z pracownikiem p. Jolantą Lorek oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna Programu

Program „Opieka wytchnieniowa“ – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie programu: 88.128,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 88.128,00 zł