Dodatek mieszkaniowy jest finansową formą pomocy dla osób, które mają problemy z opłatą czynszu za swoje mieszkanie.


Uprawnienie do dodatku mieszkaniowego przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy, którzy posiadają jeden z tytułów do zajmowania lokalu wyszczególniony powyżej, powinni spełnić jeszcze dwa kryteria, aby zostać objętym tym świadczeniem, a mianowicie:

 

  • mieć odpowiednią wysokość średniego miesięcznego dochodu: 

Dodatek można otrzymać, jeżeli średni miesięczny dochód na każdego członka gospodarstwa domowego nie przekracza – 1500,00 zł (tj. 125% brutto najniższej emerytury), dochód osób mieszkających samotnie nie może przekroczyć 2100,00 (tj. 175% brutto najniższej emerytury)

 

  • posiadać określoną powierzchnię zajmowanego lokalu. 

Ustawowo określona powierzchnia lokalu, uprawniająca do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy nie może być większa niż:

35 m² + 30% = 45,50 dla osoby samotnej

40 m² + 30% = 52,00 dla 2 osób

45 m² + 30% = 58,50 dla 3 osób

55 m² + 30% = 71,50 dla 4 osób

65 m² + 30% = 84,50 dla 5 osób

70 m² + 30% = 91,00 dla 6 osób

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób do każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

 

Procedura przyznawania dodatku mieszkaniowego

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez Zarządcę zajmowanego lokalu) oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, którą wypełnia się osobiście na podstawie zaświadczeń o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Natomiast wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące swoich wydatków (tj. opłat za energię cieplną i wodę dostarczoną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych).

 

Do każdego wniosku należy dołączyć ostatnią fakturę vat za energię elektryczną.

 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego wyliczona kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

 

Organ przyznający dodatek ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu stwierdzenia czy dochody wskazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i w jego trakcie ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną ubiegającego się o dodatek. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
- ruchomości i nieruchomości;
- zasobów pieniężnych

 

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że:

  • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać opłaty związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
  • faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.


 

Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.