Informujemy, że od stycznia 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie realizuje nowe zadanie – „Dodatek osłonowy” Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł*,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł* na osobę.

 *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest zgodnie z w/w ustawą o świadczeniach rodzinnych.

 • w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31 lipca 2022 r, dochód ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2020r.
 • w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 października 2022 r , dochód ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2021r.

 

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2.100,00 zł lub 1.500,00 zł dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

 

Przykładowo:

 • osoba samotna, której dochód w 2020r. wyniósł 2.150,00 zł otrzyma dodatek osłonowy a jego wysokość wyniesie odpowiednio 350,00 zł – tj. kwota dodatku – 400,00 zł pomniejszona o 50,00 zł o które przekroczone zostało kryterium dochodowe,
 • rodzina wieloosobowa składająca się z czterech osób, której dochód w rodzinie na osobę wynosi 1.560,00 zł czyli łączny miesięczny dochód wyniósł 6.240,00 zł otrzyma dodatek osłonowy w kwocie 610,00 zł - tj. kwota dodatku – 850,00 zł pomniejszona o 240,00 zł o które przekroczone zostało kryterium dochodowe.

 

W przypadku gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*

 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

 

Wnioski można złożyć:

 • wrzucić do specjalnej urny podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie przy ul. Morcinka 18, spięte lub włożone do koperty
 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole ds. Pierwszego Kontaktu – biuro nr. 1. Ze względu na pandemię Covid-19 prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej. Termin można ustalić telefonicznie pod numerem: 33 853-34-52

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w siedzibie Ośrodka
w godzinach urzędowania – poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 16.00 oraz piątek 7.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

 

Prosimy o wyraźne wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.