Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ops.skoczow.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018.10.15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.10.15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Elementy ułatwiające dostępność:

  • Strona internetowa zawiera skróty: „Przejdź do treści”, „Przejdź do treści dodatkowej”, „Przejdź do menu”
  • Załączniki w formacie DOC oraz PDF są możliwe do odczytu i edycji za pomocą technologii asystującej;
  • Strona posiada możliwość powiększenia tekstu o 200% bez utraty struktury strony;
  • Kontrast menu, aktualności oraz treści podstron w stosunku do tła na stronie zapewnia minimalną proporcję 4,5:1;
  • Strona posiada wersję wysokiego kontrastu z zachowaniem elementów graficznych;
  • Pełna możliwość obsługi strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących;
  • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
  • Strona zawiera wyszukiwarkę i mapę strony;
  • Wyszukiwarka jest zaraz na początku strony.

   Elementy niezapewniające dostępności:
  • Teksty alternatywne grafik i nagłówków są takie same, co powoduje efekt jąkania.
  • Opisy alternatywne grafik nieadekwatne do przedstawianych treści
  • Brak opisów alternatywnych linków
  • Treść podstron jest wyjustowana
  • W zakładce kontakt stosowane są podkreślenia nie będące linkami. Są dwie tabele bez opisów nagłówków i pełnego formatowania jako tabela.
  • Ikona „drukuj” może być niewidoczna z uwagi na zbyt mały rozmiar
  • Treści podstron nie są podzielone zgodnie z zasadą formatowania tekstu (punktory i numeracja), niezachowana właściwa struktura nagłówków h1-h6,
  • Dokumenty do pobrania znajdują się w tabelkach bez odpowiednich nagłówków.
  • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej.
  • Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące  i nie posiadają alternatywnych rozszerzeń.
  • Linki do innych stron otwierających się w nowym oknie mogą nie zawierać informacji:  „strona otwiera się w nowym oknie”


   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

   Skróty klawiaturowe
   Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Sobel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8280159. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać ma adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8533452 wew. 1.

   Informacje na temat procedury
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
   Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
   Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1.  Opis dostępności wejścia do budynku OPS
  1. budynek posiada trzy wejścia. Od strony zachodniej znajduje się wejście główne. Drugie wejście prowadzące do Zespołu Świadczeń Rodzinnych usytuowane jest od strony południowej. Trzecie wejście usytuowane jest od strony południowej, które w okresie od sierpnia do października służy do przyjmowania wniosków. Wszystkie wejścia nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
  2. na piętrze, gdzie znajduje się OPS, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
  Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W OPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  Uwagi końcowe:
  Pracownicy socjalni są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  Podejmowane są starania w celu pozyskania środków na budowę windy. Zostanie zapewniony tłumacz języka migowego. W celu przywołania pracownika przez osobę niepełnosprawną zamontowany będzie dzwonek.

  Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  OPS  podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.