Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy niezapewniające dostępności:

  • Brak opisów alternatywnych linków,
  • Treść podstron jest wyjustowana,
  • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej,
  • Linki do innych stron otwierających się w nowym oknie mogą nie zawierać informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: 2020-09-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Sobel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8280159. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8533452 wew. 1.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada trzy wejścia. Od strony zachodniej znajduje się wejście główne. Drugie wejście prowadzące do Zespołu Świadczeń Rodzinnych usytuowane jest od strony południowej. Trzecie wejście usytuowane jest od strony południowej, które w okresie od sierpnia do października służy do przyjmowania wniosków. Wszystkie wejścia nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Na piętrze, gdzie znajduje się OPS, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Uwagi końcowe:
Pracownicy socjalni są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Podejmowane są starania w celu pozyskania środków na budowę windy. Zostanie zapewniony tłumacz języka migowego. W celu przywołania pracownika przez osobę niepełnosprawną zamontowany będzie dzwonek. Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. OPS podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.