Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm) wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Przepisy ustawy definiują, że jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy przyznany zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

 

W celu uzyskania prawa do dodatku energetycznego, należy:

1. złożyć wniosek o dodatek energetyczny załączając umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,

2. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 10,94 zł/miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,19 zł/miesiąc;

3. składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,23 zł/miesiąc.