ChSCh – Fila w Skoczowie, po podpisaniu ze Śląskim Bankiem Żywności Umowy Nr 32/POPZ/2020 przy współpracy z Gminą Skoczów (Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie) realizować będzie program wydawania żywności, zgodnie z proceduramidla 300 beneficjentów z terenu Gminy Skoczów.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Teleopieka jest systemem wsparcia dla osób starszych, schorowanych, mieszkających samotnie.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Projekt wspłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Projekt wspłfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Południowy.