Gmina Skoczów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Kwota dofinansowania w 2021 roku : 87.000,00 zł

Całkowita wartość programu w 2021 roku: 145.000,00 zł

Gmina Skoczów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 87.000,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Skoczów to 58.000,00 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2021 r. wynosi 145.000,00zł.


Program jest realizowany w formie:
W ramach Programu w OPS Skoczów realizowane są 2 moduły:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole lub w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w żłobku/przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie zawiera umowy z podmiotami, z którymi w trybie zamówienia publicznego wyłania wykonawcę, który przygotowuje i dostarcza pełnowartościowe (zgonie z Instytutem żywności i Żywienia) posiłki dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, jak również w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Adresaci programu:
MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej - tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,50 zł/rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie).


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.