Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnoprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności albo
  b) orzeczeniami traktowany na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Adresatami Programu są:

 1. członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad dziećmi orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu
  niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
  niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnoprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Gminie Skoczów będzie realizowany w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Skoczów będą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Wysokość środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Gminę Skoczów Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi 33 507,00 zł

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie OPS Skoczów przy ul. Morcinka 18 lub telefonicznie pod nr telefonu 33 853 34 52