Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023W związku z przystąpieniem przez Gminę Skoczów do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Gmina Skoczów uzyskała na realizację Programu środki finansowe w wysokości 248 716,80 zł.
Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.


O Programie

Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. 

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym do wyżej wymienionego.


Usługa asystenta polega w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika  uzależniony będzie od kolejności zgłoszeń oraz od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Usług asystenta nie mogą wykonywać:

 • członkowie rodziny tzn. wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu a także pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem,
 • opiekunowie prawni,
 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawa prawna Programu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie programu: 248 716,80 zł
Całkowita wartość realizacji programu: 248 716,80 zł


Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 4. Klauzula Informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 5. Klauzula Informacyjna dla Gminy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2023
 2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 4. Oświadczenie uczestnika Programu o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 5. Karta realizacji usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 6. Klauzula Informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 7. Klauzula Informacyjna dla Gminy w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023