Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.


Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.


Na terenie gminy Skoczów osoby dotknięte przemocą, szukające wsparcia i pomocy zawsze mogą zgłosić się do

Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Skoczowie
ul. Morcinka 18
tel: 33/8533452


poniedziałek w godz. od 7 do 15

wtorek w godz. od 7 do 15

środa w godz. od 7 do 16

czwartek w godz. od 7 do 15

piątek w godz. od 7 do 14