Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pisemnie (osobiście, listownie) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Morcinka 18 .pok. nr 1


Ofertę na załączonym druku (formularz oferty) należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia do godz. 12.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Oferty do części I oraz II zamówienia powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dożywianie 2021 rok – nie otwierać przed dniem 18.12.2020r. godz. 13.00.

Ogłoszenie o wyborze oferty ukaże się na stronie internetowej OPS www.ops.skoczow.pl do dnia 21 grudnia 2020r.