Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie, informuje, iż w związku z ogłoszonym na stronie internetowej zapytaniem ofertowym nr PD.272.9783.2020 z dnia 07.12.2020r. na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i podaniu gorących posiłków otrzymano jedną ofertę na realizację całości zamówienia.


Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ustalono, i oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. Z uwagi na niezbędną konieczność ciągłości realizacji zadania wybrano ofertę firmy:
MAJA – STOŁÓWKA, KATERING HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI Marzena Konieczny, 43- 430 Skoczów, Międzyświeć, ul. Cieszyńska 69, NIP 548-124-00-73.